Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència al País Basc

Ingressos calculats d'acord amb el Decret 39/2008 de 4 de març del País Basc i l'Ordre de 14 de setembre de 2011, del Conseller d'Habitatge i Assumptes Socials.

Exercici Fiscal 2017-2018

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
1 perceptor 39.000 € 41.052 € 43.333 € 45.882 €
2 perceptors 45.614 € 48.148 € 50.980 €
3 perceptors o més 50.980 € 53.979 €

Perceptor: membre de la unitat de convivència amb ingressos reconeguts.

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.