Aplicacions anidades

Documentació a aportar per a la renovació del contracte

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - SOL - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

DOC - ORIGINAL DEL CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    ORIGINAL DEL CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre(Obre en una finestra nova)

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR - Asrenov

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex)

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - ORIGINAL DEL CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT - RENOV

 -    ORIGINAL DEL CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT EN L'HABITATGE OBJECTE DEL CONTRACTE. Només ho ha d'aportar el sol•licitant.

DOC - VIDA LABORAL

 -    VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL. (es pot tramitar trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).

DOC - ORIGINAL DEL CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL•LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial

 -    CERTIFICAT O RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial. Només caldrà si hi ha hagut canvis en la seva unitat de convivència o canvis substancials en els seus ingressos de la unitat de convivència.

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació RENOV

El titular i TOTES les persones majors d'edat que vagin a conviure amb ell.

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

On lliurar la documentació_aarenovvpo

 

Pot fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Renúncia no aportació documentació

 AVÍS. Aquells arrendataris que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés de renovació i es tramitarà la RENÚNCIA, finalitzant el seu contracte d'arrendament en la data de venciment prevista.

AArenov Programa de Lloguer Assequible_consultes

Per a més informació sobre la documentació a aportar truca'ns al telèfon 900.101.616