Programas: programa asequible

Lloguer Assequible

4.000 habitatges amb lloguers assequibles
 

Objectius

L'emancipació dels joves.

Un habitatge digne per a gent gran.

Habitatges assequibles adreçats a famílies.

 

Requisits 

Edat

Promocions per a joves: Major de 18 i menor de 35 anys.

Promocions per a gent gran: 65 anys o més.

Promocions per a famílies: Ser major d'edat.

 
Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola o disposar de permís de residència permanent o de llarga durada.

 
Titularitat

No tenir cap habitatge en propietat. I no ser titular ni totalment ni parcial de cap habitatge.

 
Ingressos

Ingressos màxims: No superiors a 41.600 € anuals aprox. (4,5 vegades el valor de l'IPREM).

Ingressos mínims: Entre 8.000 i 28.000 € anuals en funció de la promoció

 
Altres

En funció de la promoció es pot requerir:

Empadronament

Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'HPO.

Saber més de Lloguer Assequible

Consulta contracte de lloguer

Consulta el model de contracte de lloguer

(apartat només accessible per a adjudicataris)

Programas: programa solidario

Lloguer Solidari

6.000 habitatges amb lloguers no superiors a 150 €
 

Objectius

Facilitar l'accés a un habitatge a persones que han vist reduïts els seus ingressos

Facilitar habitatge de lloguer amb unes condicions de renda inferiors a les de protecció oficial i subvencionant, a més, el 50 % de l'import d'aquesta renda.

 

Requisits 

Edat

Ser major d'edat.

 
Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola o disposar de permís de residència permanent o de llarga durada.

 
Titularitat

No tenir cap habitatge en propietat. I no ser titular ni totalment ni parcial de cap habitatge.

 
Ingressos

La unitat de convivència haurà de tenir uns ingressos anuals no superiors a 2,5 vegades l'IPREM (18.640 € aprox.) i no inferiors a 5.000 €

Saber més de Lloguer Solidari

Consulta contracte de lloguer

Consulta el model de contracte de lloguer

(apartat només accessible per a adjudicataris)